اخبار

بازدید از تاسیسات زیربنایی صنعت آب وبرق درپایانه مرزی خسروی
1396/04/26
در یکم تیر ماه 96 دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو ونمایندگان صنعت آب وبرق استان کرمانشاه بمنظور ارزیابی وشناسایی وضع موجود تاسیسات آب وبرق در قصرشیرین وپایانه مرزی خسروی بازدید بعمل آوردند وگزارش اولیه جهت ارائه در جلسه شورای راهبردی اربعین تهیه گردید.