اخبار

بازدید از پایانه مرزی مهران
1396/05/03
در مورخ 27تیر96 مشاور محترم وزیر ومسئول ستادبازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو جناب آقای مرادی بهمراه استاندارایلام جناب مهندس مروارید ،فرماندار مهران ،مشاور محترم وزیر ذرامورآبهای مشترک و رودخانه های مرزی جناب مهندس مظفری شمس و مجری طرح گرمسیری در استان ایلام جناب مهندس شیبانی از تاسیسات زیرساختی آب وبرق در پایانه مرزی مهران بازدید کردند.
در جلسه ای که بهمین منظور در پایانه مرزی برگزارشد مقررشد بمنظور بهره برداری از تامین آب طرح گرمسیری در شهر مهران وپایانه مرزی جهت بهبود و رفع کمبود آب مورد نیاز زائرین در ایام اربعین 96 اقدام شود.