اخبار

دومین جلسه کمیته زیرساخت اربعین وزارت کشور در استان کرمانشاه
1396/04/26
این جلسه در 14 تیر 96 با حضور استاندار کرمانشاه ،مدیران دستگاههای اجرایی استان ،رییس واعضای کمیته زیرساخت اربعین ونماینده وزارت نیرو برگزارشد.
از تاسیسات موجود وزارت نیرو ،راه وشهرسازی ،کشور ،...در شهرقصرشیرین ومسیر پایانه مرزی خسروی بازدید بعمل آمدوبرنامه ریزی لازم جهت برگزاری اربعین باحضور اعضاء انجام شد.