اخبار

سومین جلسه کمیته زیرساخت اربعین وزارت کشور در استان ایلام
1396/04/26
این جلسه در 15 تیر 96 با حضور استاندار ایلام  ،مدیران دستگاههای اجرایی استان ،رییس واعضای کمیته زیرساخت اربعین ونماینده وزارت نیرو برگزارشد.
از تاسیسات موجود وزارت نیرو ،راه وشهرسازی ،کشور ،...در شهرمهران ومسیر پایانه مرزی مهران  بازدید بعمل آمدوبرنامه ریزی لازم جهت برگزاری اربعین باحضور اعضاء انجام شد.