اخبار

گزارش 3ماهه اول سال 96 دبیرخانه ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو
1396/04/26
1- برگزاری نهمین و دهمین جلسه ستاد بازسازی با حضور اعضای ستاد پیرامون ارائه خدمات صنعت آب وبرق در بازسازی عتبات وبرگزاری اربعین حسینی به میزبانی شرکت آب وفاضلاب استان تهران در مورخ 17 اردیبهشت 96 و حوزه ستادی وزارت نیرو در مورخ 21 خرداد96
2- حضور در اولین جلسه کمیته زیرساخت اربعین وزارت کشور در 19 اردیبهشت 96