فرم کسر از حقوق

فرم کسر از حقوق

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: 

یا علی خداوند قبر تو و فرزندانت را بقاعی ازبقعه های بهشتی  قرار داده است و بدرستیکه خداوند قلوب برگزیدگان خلقش و بهترین بندگانش را متمایل به شما ساخته وقبور شما را تعمیر می کنند ای علی اینان بطور مخصوص به شفاعت من میرسند و بر حوض من وارد می شوند و فردا در بهشت زیارت کنندگان من هستند. ای علی هرکس که قبور شما را تعمیر کند و بر آن متعهد باشد پس گویا سلیمان ابن داوود را در ساختن بیت المقدس یاری کرده است

 
نمونه فرم کسر از حقوق جهت کمک به عتبات عالیات وزارت نیرو

 

  

امور محترم مالي و ذيحسابي

 

اينجانب ...........................كارمند ..................... به شماره پرسنلي............................ شاغل در حوزه ............................ به آن اداره كل اجازه مي دهم تا نسبت به كسر............................................ ریال حقوق اينجانب به مدت ........ ماه اقدام نموده و آن را به حساب مفتوحه به نام ستاد مركزي بازسازي عتبات عاليات وزارت نيرو به شماره اعلام شده  واريز نمائيد.

  

                                                    نام و نام خانوادگي

 

                                                    امضاء

 

                                                   تاريخ

دانلود فایل آماده فرم در قالب A5