قوانین و مقررات

نظام‌نامه ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نيرو
1393/02/03

مقدمه :

 نظر به اهمیت و بازسازی عتبات عالیات و بمنظور برنامه ریزی ، نظارت و نظام مند نمودن اقدامات بر اساس خط مشی ترسیمی ستاد مرکزی عتبات عالیات و مقام عالی وزارت نیرو این ستاد تشکیل گردیده است .

 

1- اهداف :

· گسترش ارزشها و باورهای اسلامی ، دینی جهت مشارکت کارکنان .

· توسعه وحمایت از فعالیتهای مشارکت در بازسازی .

· نظام‌دهي، هماهنگي و ايجاد انسجام در فعاليتها و اقدامات .

· اثربخشي و افزايش كارآيي و خلاقيت در نحوه مشارکتهای صنعت آب و برق در راستای اهداف ستاد بازسازی .

· افزايش انگيزه و جلب مشاركت كاركنان و خانواده‌هاي آنان .

 

2- محدوده اجرا :

 محدوده اجراي اين نظام‌نامه شامل حوزه ستادي، شركتهاي مادرتخصصي و زیر مجموعه آنان ، مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت نيرو است .

 

3- مسئوليت‌ها :

مسئوليت اجراي اين نظام‌نامه در حوزة ستادي وزارت نيرو بر عهده دبیر ستاد عتبات عالیات وزارت نیرو است و اين مسئوليت در شركتهاي مادرتخصصي و زيرمجموعه آنها بر عهدة مديران عامل هر شركت و در مراكز آموزشي و پژوهشي بر عهدة روئسای آن مركز خواهد بود.

نظارت بر حسن اجراي اين نظام‌نامه به عهده رئيس ستاد مرکزی مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نيرو است .

 

4- اصول و ساختار :

4-1- تعاریف :

ستاد بازسازی : ستادبازسازی عتبات عالیات کشور .

ستاد مرکزی : ستاد مرکزی مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو .

ستادها: ستادهای مشارکت در بازسازی عتبات عالیات شركتهاي مادرتخصصي و زیر مجموعه آنان، مراكز آموزشي و پژوهشي .

4-2- اركان :

        اركان اصلي نظام مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نيرو عبارت است از :

 

4-2-1-  ستادمرکزی :

        اين ستاد به عنوان نهاد برنامه‌ريزي ، نظارت و نظام مند نمودن فعاليتها در صنعت آب و برق تشكيل مي‌گردد.

 

تركيب اين ستاد به شرح زير است :

1- وزیر یا نماینده تام الاختیار ایشان                                                  رئیس ستاد

2- فرمانده مرکز مقاومت بسیج یا نماینده تام الاختیار ایشان                    نائب رئیس

3- یک نفر بنا به انتخاب رئیس ستاد                                                  دبیرستاد

4- نماینده تام الاختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور                       عضو ستاد

5-معاون وزیر در امور آب و آبفا و یا نماینده تام الاختیار                             عضوستاد

6- معاون وزیر در امور برق و انرژی و یا نماینده تام الاختیار                        عضوستاد

7- معاون منابع انسانی و تحقیقات و یا نماینده تام الاختیار                      عضو ستاد

8- معاون پشتیبانی و امور مجلس یا مدیرکل امور مالی و ذیحسابی          عضو ستاد

9- مدیر کل دفتر مرکزی حراست و امور محرمانه وزارت نیرو                      عضو ستاد

10- مدیر کل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو                                          عضو ستاد

11- مدیر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو                                            عضو ستاد             

12- مدیر عامل کانون بازنشستگان صنعت آب وبرق وزارت نیرو                  عضو ستاد

13- نماینده تام الاختیار شورای مرکزی انجمن اسلامی وزارت نیرو            عضو ستاد

14- مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت نیرو                                  عضو ستاد

15- مسئول بسیج خواهران مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو                    عضو ستاد

 

4-2-2- کمیته های ستاد مرکزی :

- کمیته جذب  مشارکتها

- کمبته فرهنگی و اطلاع رسانی

- کمیته فنی و تخصصی

- کمیته منابع انسانی و اعزام

تبصره 1: در جلسه ستاد حسب مورد از کارشناسان متخصص دعوت بعمل آید.

تبصره 2: ترکیب کمیته ها از اعضای ستاد و در صورت نیاز از افراد صاحب نظر استفاده می شود. 

تبصره 3:  جلسه ستاد، حداقل هر پانزده روز يكبار با اعلان کتبی از سوی دبیر خانه برگزار مي‌شود.

تبصره 4:  احكام اعضای ستاد و کمیته ها توسط رئيس ستاد صادر مي‌شود.

 

4-2-3-  دبيرخانه مرکزی :

        محل استقرار دبيرخانه ستاد مرکزی در مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو است .

 

4-2-4-  ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات :

      در هر يك از حوزه‌هاي اجراي اين نظام‌ نامه ، يعني حوزه ستادي وزارت نيرو، شركتهاي مادرتخصصي و مراكز آموزشي و پژوهشي ستادی با عنوان « ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات » تشكيل مي‌گردد كه مسئوليت اجراي خط مشي‌ها و مصوبات ستاد مرکزی را در آن حوزه عهده‌دار مي‌باشد.

 

تركيب اعضای ستاد :

1- مدير عامل شركت/ رئيس مركز و يا نماینده تام الاختیار

2- فرمانده بسیج

3-یک نفر به انتخاب رئیس

رئيس ستاد هماهنگی

نائب رئیس

دبير ستاد

4- مسئول امور فرهنگي و ديني

عضو ستاد

5- مسئول امور ايثارگران

عضو ستاد

6- معاونت پشتيباني و امور مالی

عضو ستاد

7- معاونت طرح و توسعه

عضو ستاد

8- مدير روابط عمومي

9- مدير دفتر حراست

عضو ستاد

عضو ستاد

10- مشاور امور زنان و خانواده   

عضو ستاد

   
   
   

تبصره 1:  مسئولیت مترتب بر جذب و مشارکت کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو برعهده معاون پشتیبانی و مالی وزارت نیرو است .

تبصره 2:  تمامي ستاد ها حداقل هر ماه يكبار و در مواقع ضروري با تشخيص رئيس ستاد تشكيل جلسه مي‌دهد .

تبصره 3: در صورت ضرورت ستاد مجاز به تشکیل کمیته یا کارگروه مورد نظر می باشند .

تبصره 4 : صدور احکام :

- احکام روئسای ستادهای مادر تخصصی توسط رئیس ستاد مرکزی صادر می شود.

- احکام اعضای ستاد مادر تخصصی و روئسای ستادهای زیر مجموعه توسط مدیرعامل شرکتهای مادر تخصصی صادر می شود .

 

4-2-5- نمودار ساختار :

        ساختار كلي نظام ساماندهي ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نيرو به شرح ذيل مي‌باشد:

4-3-  وظايف و اختيارات

        مهمترين وظايف و اختيارات هر يك از اركان اين نظام‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد :

 

4-3-1-  وظايف ستاد مرکزی :

· ارتباط منسجم با ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور .

· برنامه‌ريزي در امر مشارکت در بازسازی.

· تدوین، تصویب و ابلاغ آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در زمينه توسعه مشارکت در بازسازی.

· بررسي و تصويب برنامه‌هاي اجرائی بر اساس اولویتها .

· تامین منابع مالی مورد نياز برنامه‌هاي مصوب.

· ايجاد هماهنگي و انسجام ستاد ها.

· نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارزيابي فعاليتها و عملكرد ستادها.  

 

4-3-2-  وظايف دبيرخانه ستاد مرکزی:

· تهیه تقویم جلسات، هماهنگی، اطلاع رسانی و برگزاری آن.

· دریافت پیشنهادات ، تدوين و تنظيم دستور جلسات و تهیه و ابلاغ صورتجلسات.

· انجام مکاتبات ، ثبت و نگهداري اسناد.

· پيگيري اجراي مصوبات ، برنامه‌هاي ستاد و سایر امور محوله.

· دریافت گزارشات و تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه.

 

4-3-3- وظایف کمیته ها:

· تشکیل کمیته و معرفی اعضاء به ستاد و دریافت تائیدیه اعضاء.

· هماهنگی و ارتباط منسجم با ستاد.

· بررسي و تصويب برنامه‌هاي اجرائی براساس مصوبات ارجاء شده از ستاد مشارکت عتبات عالیات وزارت نیرو.

· بررسی، برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد در امر توسعه مشارکت در بازسازی به ستاد.

· تهیه و پیشنهاد آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط به ستاد.

· اجراء مصوبات ستاد.

· ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه به دبیر ستاد.

 

4-3-4- وظايف ستادها:

· اجراي مصوبات ستاد مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو.

· تهيه و تنظيم برنامه‌ها.

· راهبري ، نظارت و هماهنگي فعاليتهاي ستاد ها.

· ارائه گزارش عملكرد فصلي به دبیر ستاد مرکزی.

· ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی بمنظور افزایش مشارکتها به ستاد مرکزی.

تبصره 1:  برگزاری جلسات بصورت ماهیانه و انعکاس آن به ستاد مرکزی.

تبصره 2 : هرگونه ارتباط و مشارکتهای شرکتهای زیر مجموعه با فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور می بایست با تائید و دستور ستاد مرکزی انجام پذیرد.

 

5-  اسناد مرتبط

· ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور

 

6-  بازنگري

        در راستاي ارتقاي كارايي و اثربخشي نظام‌نامه و به منظور هماهنگي و بروز رساني مفاد آن با ضوابط و مقررات و تطبيق با سياستها و خط مشي‌هاي كلان ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور ،  بنا به پيشنهاد ستاد مرکزی مشارکت در بازسازی عتبات عالیات وزارت نيرو اين سند پس از ابلاغ مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و مراتب مجدداً ابلاغ خواهد شد.

 

كميته تدوين سند :

· جناب آقای داود طارمی ، جانشین مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو

· جناب آقای سید علی صالح زاده ، نماینده اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت نیرو

· جناب آقای محمد نبی بخشوده ، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت نیرو

· جناب آقای جواد جودکی ، نماینده ستاد مرکزی عتبات عالیات

· جناب آقای ساعد راعی ، نماینده معاونت برق و انرژی وزارت نیرو

· جناب آقای حسین طارمی ، نماینده ادراه کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو

· سرکار خانم قیومی ، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت نیرو

· سرکار خانم رئیسی ، کارشناس سیستم ها و روشهای دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

· جناب آقای سید حسین خرقانی ، معاون عملیات و بسیج سازندگی مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو

 

كنترل سند

  1. صدور سند

  سند با ضوابط آيين‌نامه توليد، بهره‌برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.
نام و نام خانوادگي كنترل كننده :             سمت :  

 

مهر و امضا

 

  1. دريافت سند و كنترل‌هاي لازم

  نام سازمان :

تاريخ دريافت سند : 

   سند از نظر شكلي (تعداد اوراق، خوانايي و ...) كامل است.

سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.

    انساد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد.

  نام و نام خانوادگي كنترل كننده : 

سمت :

 

 

 

مهر و امضا

 

  1. بهره‌برداري 

نام واحد سازماني :  

دريافت سند

تاريخ : 

خاتمه دوره اجرا  

نام و نام خانوادگي دريافت كننده :

سمت :  

 

 

مهر و امضا

 

  1. ابطال سند   

اين سند در تاريخ : .....................   به استناد   ..................... ابطال گرديد.

نام و نام خانوادگي ابطال‌كننده :

سمت : 

 

 

مهر و امضا